آخرین اخبار مرکز

15-1

جلسه رئیس مرکز با جناب آقای دکتر قاضی عسگر رئیس محترم دانشگاه علمی کاربردی واحد استان اصفهان در روز دوشنبه 95/7/12 جهت همکاری دوجانبه درمحل ساختمان مرکزی دانشگاه و ارائه گزارش عملکرد توسط رئیس مرکز برگزار گردید.