آخرین اخبار مرکز

15-5

جلسه رئیس و مدیران مرکز با معاونت تولید محتوا مرکز ملی فضای مجازی در محل ساختمان مرکز ملی فضای مجازی کشور در روز دوشنبه مورخ 95/7/5 و ارائه گزارش عملکرد توسط رئیس مرکز برگزار شد.