آخرین اخبار مرکز

15-7

جلسه رئیس و مدیران مرکز با معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات در محل ساختمان سازمان فناوری اطلاعات ایران در روز شنبه مورخ 95/6/23و ارائه گزارش عملکرد توسط رئیس مرکز برگزار گردید.