آخرین اخبار مرکز

15-8

جلسه اعضا هیئت رییسه و مدیران مرکز با رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان در روز سه شنبه مورخ 95/6/16در محل ساختمان شورای اسلامی شهر و ارائه گزارش عملکرد توسط رئیس مرکز برگزار گردید.