آخرین اخبار مرکز

18-4

مدیر عامل انجمن ناشنوایان استان به همراه گروهی از ناشنوایان در نمایشگاه دهه فجر1394 حضوریافتند و از غرفه مرکز بازدید نمودند.