آخرین اخبار مرکز

تصاویر حضور مرکز در نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری 1394 ( اتوکام 2015 )

همراه با تصاویری از حضور مسئولین استانی در غرفه

 • IMG_2667
 • IMG_2697
 • IMG_2702
 • IMG_2716
 • IMG_2727
 • IMG_2738
 • IMG_2743
 • IMG_2749
 • IMG_2755
 • IMG_2757
 • IMG_2759
 • IMG_2775
 • IMG_2812
 • IMG_2816
 • IMG_2817
 • IMG_2819
 • IMG_2826
 • IMG_2864
 • IMG_2868
 • IMG_2872
 • IMG_2878
 • IMG_2884
 • IMG_2889
 • IMG_2895
 • IMG_2896
 • IMG_2898
 • IMG_2909
 • IMG_2915
 • IMG_2924
 • IMG_2940
 • IMG_2947
 • IMG_2955
 • IMG_2956
 • IMG_2969
 • IMG_2979
 • IMG_2986
 • IMG_2987
 • IMG_3037
 • IMG_3047
 • IMG_3048
 • IMG_3075
 • IMG_3084
 • IMG_3086
 • IMG_3100
 • IMG_3101
 • IMG_3102
 • IMG_3136
 • IMG_3138
 • IMG_3154
 • IMG_3161
 • IMG_3163
 • IMG_3167
 • IMG_3168
 • IMG_3169
 • IMG_3173
 • IMG_3174
 • IMG_3177
 • IMG_3178
 • IMG_3188
 • IMG_3215
 • IMG_3216
 • IMG_3232
 • IMG_3233
 • IMG_3237
 • IMG_3255
 • IMG_3256
 • IMG_3278
 • IMG_3281
 • IMG_3287
 • IMG_3288
 • IMG_3292
 • IMG_3295
 • IMG_3316
 • IMG_3331
 • IMG_3334
 • IMG_3350
 • IMG_3373
 • IMG_3395