آخرین اخبار مرکز

تصاویر حضور مرکز در نمایشگاه دهه فچر (نوانمندیها و دستاوردهای سازمان ها)  1394

همراه با تصاویری از حضور مسئولین استانی و کشوری در غرفه

و رونمایی از سامانه جامع بانک اطلاعاتی سازمان های مردم نهاد استان اصفهان که طراحی و برنامه نویسی توسط مرکز صورت گرفته بود.

 

 • photo_2016-03-18_16-59-51
 • photo_2016-03-18_17-00-13
 • photo_2016-03-18_17-00-16
 • photo_2016-03-18_17-00-20
 • photo_2016-03-18_17-00-24
 • photo_2016-03-18_17-00-40
 • photo_2016-03-18_17-01-19
 • photo_2016-03-18_17-01-20
 • photo_2016-03-18_17-01-22
 • photo_2016-03-18_17-01-23
 • photo_2016-03-18_17-01-25
 • photo_2016-03-18_17-01-28
 • photo_2016-03-18_17-01-29
 • photo_2016-03-18_17-01-31
 • photo_2016-03-18_17-01-33
 • photo_2016-03-18_17-01-34
 • photo_2016-03-18_17-01-36
 • photo_2016-03-18_17-01-38
 • photo_2016-03-18_17-01-39
 • photo_2016-03-18_17-01-40
 • photo_2016-03-18_17-01-42
 • photo_2016-03-18_17-01-43
 • photo_2016-03-18_17-01-44
 • photo_2016-03-18_17-01-46
 • photo_2016-03-18_17-01-47
 • photo_2016-03-18_17-01-50
 • photo_2016-03-18_17-01-51
 • photo_2016-03-18_17-01-52
 • photo_2016-03-18_17-01-56
 • photo_2016-03-18_17-01-57
 • photo_2016-03-18_17-02-00
 • photo_2016-03-18_17-02-02
 • photo_2016-03-18_17-02-03
 • photo_2016-03-18_17-02-05
 • photo_2016-03-18_17-02-07
 • photo_2016-03-18_17-02-12
 • photo_2016-03-18_17-02-14