آخرین اخبار مرکز

3-6

نشست کاری رئیس مرکز با جناب آقای دکتر زنجانی معاون محترم فضای مجازی صداو سیما مرکز اصفهان مورخ 24/4/96 در محل صدا و سیما مرکز اصفهان برگذار شد.