آخرین اخبار مرکز

4-6

نشست ویژه رئیس مرکزباجناب آقای عطایی معاون محترم اداره آموزش وپرورش ناحیه یک اصفهان وکارشناسان محترم مورخ 13/6/96 درخصوص تلاش ویژه دراجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی برگذار شد