آخرین اخبار مرکز

4-7

نشست ویژه رئیس مرکزباجناب آقای اعتباریان رئیس محترم اداره آموزش وپرورش ناحیه6اصفهان وکلیه معاونین وکارشناسان مورخ13/6/96 درخصوص طرح ملی همیاران فضای مجازی برگذار شد.