آخرین اخبار مرکز

9-6

نشست ویژه رئیس مرکزباجناب آقای اعتباریان رئیس محترم اداره آموزش وپرورش ناحیه6اصفهان وکلیه معاونین وکارشناسان مورخ 96/6/13درخصوص تلاش ویژه دراجرایی شدن طرح ملی همیارن فضای مجازی صحبت کردند.