آخرین اخبار مرکز

4-10

نشست ویژه رئیس مرکز باجناب آقای دکتر ترک نژاد مدیر محترم و معاونین مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان مورخ 8/6/96در خصوصتلاش ویژه دراجرایی شدن طرح ملی همیارن فضای مجاری برگذار شد.