آخرین اخبار مرکز

5-7

جلسه کاری رئیس مرکزباسرکارخانم طاهری رئیس محترم اداره تکنولوژی وگروههای درسی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان مورخ 12/5/96 جهت همکاری های دوجانبه درحوزه آموزش سواد فضای مجازی درمحل مرکز اسیب شناسی برگذار شد