آخرین اخبار مرکز

5-9

نشست کاری رئیس مرکز با جناب آقای ناجی معاون محترم پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان مورخ 7/5/96 جهت همکاری های دوجانبه در حوزه های آموزشی و روان شناسی فضای مجازی برگذار شد