آخرین اخبار مرکز

6-9

جلسه رئیس ومدیران مرکز با ریاست محترم،معاونین و مدیران کمیته امداد استان در روز شنبه تاریخ 95/11/3  تبادل نظر پیرامون ارائه خدمات الکترونیکی وطراحی سامانه های اینترنتی درحوزه مددکاری پیرامون همکاری های دو جانبه مذاکره نمودند