آخرین اخبار مرکز

8-6

جلسه مدیران مرکز با مدیریت منابع انسانی و کارشناس شرکت ذوب آهن اصفهان مورخ 95/11/3 در جهت همکاری های دو جانبه در حوزه اهداف و سیاست های دو مجموعه صحبت و مذاکره نمودند