آخرین اخبار مرکز

10-4

جلسه رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای دکتر صادقی مدیر کل محترم سازمان بهزیستی استان اصفهان در روزشنبه 95/9/6 جهت همکاری های دو جانبه درحوزه اهداف وسیاست های دو مجموعه برگذار گردید.