آخرین اخبار مرکز

12-5

جلسه رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای دکتر قاسمی مدیرمحترم آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در روز شنبه 95/9/6 در جهت همکاری های دو جانبه درحوزه های آموزشی وپژوهشی برگذار شد.