آخرین اخبار مرکز

12-7

جلسه رئیس ومدیران مرکز باسرکارخانم دکتراثنی عشران مدیرکل اموربانوان استانداری اصفهان در روز سه شنبه 95/9/2درجهت همکاری های دوجانبه وارائه گزارش عملکرد۲ساله توسط رئیس مرکز برگذار گردید.