آخرین اخبار مرکز

10-5

رئیس و مدیران مرکز باحجت الاسلام عمادی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های پیام نور استان اصفهان در تاریخ 95/9/24 وارائه گزارش عملکرد ۲ساله توسط رئیس مرکز بگذار شد.