آخرین اخبار مرکز

10-6

حضور سرکار خانم دکتر اثنی عشران مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری اصفهان و هیئت همراه دردفتر مرکزی در روز چهارشنبه 95/9/17و پیرامون بانوان وآسیب های فضای مجازی و همکاری های دوجانبه با مدیر مرکز بحث و مذاکره کردند.