آخرین اخبار مرکز

banovanesf

جلسه با حضور سرکار خانم دکتر اثنی عشران مدیرکل محترم اموربانوان وخانواده استانداری اصفهان و هیئت همراه دردفتر مرکزی برگزار و گفتگو مفصلی پیرامون بانوان وآسیب های فضای مجازی و همکاری های دوجانبه در روز چهارشنبه ۹۵/۰۹/۱۷ صورت گرفت.