آخرین اخبار مرکز

11-9

رئیس مرکز تخصصی بازی های رایانه ای دانشگاه اصفهان جناب آقای دکتر راستیاز غرفه مرکز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری بازدید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.