آخرین اخبار مرکز

11-10

مدیران شرکت کنندگان در نمایشگاه با مدیر مرکز جهت تعاملات و ارتباطات دوجانبه صحبت و مذاکره نمودند.