آخرین اخبار مرکز

12-8

جلسه رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای عقدایی معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استانداری اصفهان در محل ساختمان استانداری در روز سه شنبه تاریخ 95/8/28و ارائه گزارش عملکرد ۲ ساله توسط رئیس مرکز برگذار گردید.