آخرین اخبار مرکز

13-5

سومین کارگاه با عنوان شیوه های کنترل زوجین بر فعالیت مجازی یکدیگر در کارگاه شماره 1 دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار گردید.