آخرین اخبار مرکز

16-9

نشست کاری ریاست مرکز با رییس محترم دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان جناب آقای دکتر مشکلانی در روز سه شنبه مورخ 95/4/1در جهت همکاری های دو جانبه در امر سواد رسانه ای در استان اصفهان برگزار گردید.