آخرین اخبار مرکز

2-5

مدیرمحترم رابط عمومی آبفا استان از غرفه مرکز در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر 2018 بازدید و با ریس مرکز صحبت نمودند.(آبان ماه 96)